Örnek Açıklama Ve Tablolar

(Örnek Olarak Hazırlanmış Bir Hesaplamaya Ait Açıklama Ve Detaylardır.)
( 15.05.2015 Tarihinden Sonra Yapılan Güncellemeleri Görmek İçin Tıklayınız )

Hesap Yöntemi : Progresif Rant
Yaşam Tablosu : PMF-1931
Destek Paylaştırma Yöntemi : Eş (2) Ana Baba Çocuk (1)

Davalı Kusuru : % 100
Olay Tarihi : 01.01.2015
Kazalı Doğum Tarihi : 01.01.1987
Olay Tarihi Ücret : 949,00 TL
Eş Doğum tarihi : 01.01.1987
1.Çocuk Doğum Tarihi : 01.01.2000
2.Çocuk Doğum Tarihi : 01.01.2001
3.Çocuk Doğum Tarihi : 01.01.2002
4.Çocuk Doğum Tarihi : 01.01.2003
5.Çocuk Doğum Tarihi : 01.01.2004
Anne Doğum Tarihi : 01.01.1965
Baba Doğum Tarihi : 01.01.1965


HESAPLAMA İLKELERİ :
1) Zarar görenlerin yaşam süreleri, PMF-1931 Hayat Tablosuna göre belirlenmiştir. Halen yargı kararlarında uygulanan yaşam tablosudur. (1931 Tarihli Fransız PMF (Population Masculine Et-Feminine) Yaşam Tablosu)

2) Tazminat hesabına esas kazançlar belirlenirken, olay tarihinden hesap tarihine kadar bilinen kazançlar göz önüne alınmış, Geçmiş Dönem, Gelecek Aktif Dönem ve Gelecek Pasif (Emeklilik) Dönem ayrı ayrı hesaplanmıştır.

3) Progresif Rant : Peşin değerler, her yıl için % 10 arttırılıp %10 iskonto edilmek suretiyle bulunmuştur. (Eğer artış ve iskonto oranları aynı ise sonuç değişmeyeceğinden Gelecek Dönem kazançları, bilinen en son kazanç unsuru birim alınarak hesaplanmış olacaktır.
3.a) Eş ve çocuk zararları, (Destek Payları) hesaplanan kazalı gelirinden kendisine iki (2) sağ kalan eşe iki (2) ve varsa çocuklara birer (1) pay düşecek şekilde paylaştırılmıştır.

4) Destek payları belirlenirken, açıkta pay bırakılmamış, murisin kazancı (100) kabul edilerek paylaştırma yapılmıştır.
4.a) Eşlerin payları eşit tutulmuş, destekten çıkanların payları destek süreleri daha uzun olanlara eklenmiştir.

5) Dul eşin yeniden evlenme olasılığı, AYİM Tablosu kullanılarak ve destek alacak her çocuk için %5 indirilmek suretiyle dul eşin RAPOR tarihindeki yaşına göre saptanmıştır.
5.B) Askerlik Süresi HesaplanMAmıştır.
5.C) Yetiştirme Giderleri HesaplanMAmıştır.

6) Kız çocukların 22, erkek çocukların 18, üniversiteye giden/gitme ihtimali olan çocukların ise 25 yaşına kadar destek alacağı varsayılmıştır.

7) Hesaplama Sırası : Belirlenen zarardan, herkesin destek payları ayrılmış ve destek paylarından oransal indirimler (kusur ve evlenme ihtimali) yapıldıktan sonra, yararlar (SGK tarafından bağlanan gelirin peşin değeri) indirilmiş ve tazminat rakamı bulunmuştur.

8) a) Anne ve baba için de destek yoksunluğu nedeni ile tazminat hesaplanması halinde anne ve babanın da çocuklar ile aynı oranda destek alacağı ilkesi benimsenmiştir.
b) Destek verenin bekar olması halinde, gelirinin % 50 sini anne ve babasına ayıracağı, 25 yaşında evleneceği, evliliğinden iki yıl sonra bir çocuğu, izleyen iki yıl sonra 2. çocuğu olacağı varsayılmış, bekar iken gelirinden kendisine 2, anne ve babasına 1 (birer) pay, evlendikten sonra, eşine 2 devamında çocuklarına birer pay ayrılmış ve azalan bir destek dağıtımı benimsenmiştir.

9) Geçmiş Dönem Boyunca Alınan AGİ (Asgari Geçim İndirimi) Eş Ve Bakılma Yaşı Altındaki Çocuk Sayısı (Kız Çocuklar İçin 22 Yaş) Gözetilerek Hesaplanmıştır. Ancak AGİ Hesabı İçin Brüt Asgari Ücretin Bilinmesi Gerektiğinden Gelecek Dönem İçin Kesin AGİ Hesabı Yapılması Mümkün Değildir. Varsayılan Olarak Gelecek Dönem İçin Çocuklar Hesaba Katılmadan Sadece Kazalının Kendisi Ve Varsa Çalışmayan Eşi İçin AGİ (Asgari Geçim İndirimi) Hesaplanmıştır. (%50 - %60 Oranında)

10) SGK Tarafından Bağlanan Aylık Gelir Yazılı İse Bağlanan Gelirin İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE DEĞERLERİNİN HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İŞLEMLER HAKKINDA TEBLİĞ (29.09.2008 tarih ve 27011 sayılı RG.) 9. Maddesine Uygun Olarak İlk Peşin Sermaye Değerleri Hesaplanır. (Aylık Gelir x 12 x Katsayı / 100) NOT : GELIRE GIRIŞ TARIHI OLARAK OLAY TARIHI BAZ ALINIR. PSD Hesaplanması İstenmiyorsa Ya Da İndirim Yapılacak PSD Tutarı El İle Girilecekse SGK-Aylık Gelir Sütununu Boş Bırakınız!

NOT : Sigortalı “iş kazası veya meslek hastalığı” sonucu ölmüşse, desteğinden yoksun kalan eş ve çocukları ile ana ve babasına “iş kazası ve meslek hastalığı sigortası” dalından bağlanan gelirler, yasada öngörülen miktarla sınırlı olmak üzere, tazminattan indirilir. İndirilecek miktar, sorumlu işveren ise bağlanan gelirlerin Peşin Sermaye Değeri' nin tamamı, sorumlu üçüncü kişi ise “yarısı” kadarıdır. Sigortalının ölümü iş kazası veya meslek hastalığı sonucu değilse, Sosyal Güvenlik Kurumlarının bağladığı gelirler (ister ölüm sigortasından olsun, ister iş kazası sigorta dalından olsun) tazminattan indirilmez.

Gelire Başlama Yaşı : 18
Kazalı Olay Tarihi Yaş : 28 Yıl 0 Ay
Olay Tarihine Göre Kazalının Muhtemel Toplam Yaşam Süresi : 67 Yıl 1 Ay
Olay Tarihi Eş Yaş : 28 - Muhtemel Yaşam Sonu Yaşı : 67,1

AYLIK GELİRDEN PSD HESAPLAMA:
SGK tarafından bağlanan gelirin Olay Tarihi' nde bağlandığı kabul edilmiştir. Gelir başlangıç tarihi 2012/32 sayılı genelgenin yayınlandığı 25.09.2012 tarihinden sonra olduğu için Türkiye için Hayat Annüite tablolarına (TRH-2010) göre yeniden güncellenen (Ek-41) peşin sermaye değeri tabloları kullanılmıştır.

Eş - Kullanılan Tarife (Ek-41): Tablo T1/T5
Bağlanan Aylık Gelir : 450,00 TL - Gelire Başlama Yaşı : 23 - İlk PSD : 102.186,90 TL

Dul Eş Rapor Tarihindeki Yaş : 28 - Cinsiyeti : K - Evlenme İhtimali : %2
Evlenme İhtimali Rapor Tarihindeki Yaş Esas Alınarak AYİM Tablosu Üzerinden Hesaplanmış Olup Destek Alan Her Çocuk İçin %5 İndirim Yapılmıştır.(5 çocuk için toplam 25 puan indirilmiştir.)

Destek Süreleri Sıralaması :
Eş Destek Süresi : 39 Yıl
Baba Destek Süresi : 22 Yıl
Anne Destek Süresi : 22 Yıl
5.Çocuk Destek Süresi : 14 Yıl
4.Çocuk Destek Süresi : 13 Yıl
3.Çocuk Destek Süresi : 12 Yıl
2.Çocuk Destek Süresi : 11 Yıl
1.Çocuk Destek Süresi : 10 Yıl

PAYLAŞIM TABLOSU :
Destek Alacak Kişi → 1.Çocuk 2.Çocuk 3.Çocuk 4.Çocuk 5.Çocuk Anne Baba
Destek Süresi → 39 Yıl 10 Yıl 11 Yıl 12 Yıl 13 Yıl 14 Yıl 22 Yıl 22 Yıl
İlk 10 Yıl Paylaşım → 2/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11
Sonraki 1 Yıl Paylaşım → 2/10 --- 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10
Sonraki 1 Yıl Paylaşım → 2/9 --- --- 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9
Sonraki 1 Yıl Paylaşım → 2/8 --- --- --- 1/8 1/8 1/8 1/8
Sonraki 1 Yıl Paylaşım → 2/7 --- --- --- --- 1/7 1/7 1/7
Sonraki 8 Yıl Paylaşım → 2/6 --- --- --- --- --- 1/6 1/6
Sonraki 17 Yıl Paylaşım → 2/4 --- --- --- --- --- --- ---

Doğum Tarihi Yazılı İse AGİ Hesabına Eş Dahildir.
Olay Tarihi Çocuk Sayısı : 5
Maaş (Kendi İçin AGİ Dahil):949,00 TL
AGİ (Eş Çocuklar İçin İlave Edilecek AGİ):63,11 TL
Eş ve Çocuk İlave AGİ Eklenmiş Maaş :1.012,11 TL

GEÇMİŞ DÖNEM HESABI
31.12.2015 tarihine kadar olan dönem geçmiş dönem olarak kabul edilmiştir.
2015 - Net Asgari Ücret (AGİ' li): 949,00 Eş Ve Çocuk İçin İlave AGİ : 63,11 - Hesaba Esas Maaş 1.012,11 - Çocuk Sayısı : 5
2015 - Net Asgari Ücret (AGİ' li): 1.001,00 Eş Ve Çocuk İçin İlave AGİ : 63,11 - Hesaba Esas Maaş 1.064,11 - Çocuk Sayısı : 5
Geçmiş Dönem Kazalı Geliri : 12.633,42.-TL
Geçmiş Dönem Kusur Oranı Karşılığı : 12.633,42.-TL
Geçmiş Dönem Sonu Yaş : 29
Eş İçin Geçmiş Dönem Payı : 2.296,99.-TL
Geçmiş Dönem Tarih Aralığı : 01.01.2015 - 31.12.2015

GELECEK AKTİF DÖNEM HESABI - Progresif Rant
Aktif Dönem Başı Kalan Destek Süresi Eş (Yıl) : 39
Aktif Dönem Başı Kalan Destek Süresi 1.Çocuk (Yıl) : 10
Aktif Dönem Başı Kalan Destek Süresi 2.Çocuk (Yıl) : 11
Aktif Dönem Başı Kalan Destek Süresi 3.Çocuk (Yıl) : 12
Aktif Dönem Başı Kalan Destek Süresi 4.Çocuk (Yıl) : 13
Aktif Dönem Başı Kalan Destek Süresi 5.Çocuk (Yıl) : 14
Aktif Dönem Başı Kalan Destek Süresi Anne (Yıl) : 22
Aktif Dönem Başı Kalan Destek Süresi Baba (Yıl) : 22

Artış ve İskonto Oranları Aynı Olduğundan Hesaba Esas Alınacak Gelir, Bugünkü Gelir İle Aynı Olacaktır.
Hesaba Esas, Bir Senelik Gelir (Aylık Ücret x 12 x 1) : 12.228,36.-TL.
31,08 Sene Süren Aktif Dönemde Kazanılacağı Varsayılan Gelirin Bugünkü Değeri : 380.098,19.-TL.
Aktif Dönem Geliri Kusur Oranı (%100) Karşılığı : 380.098,19.-TL
Dul Eş Gelecek Aktif Dönem Payı : 122.093,47 TL
(Dul Eşin Evlenme İhtimali %2 olup bu oran GELECEK DÖNEM VE EMEKLİLİK DÖNEMİ PAYINDAN İNDİRİLMİŞTİR).
Evlenme İhtimali İndirim Tutarı : 2.441,87 TL
Evlenme İhtimali Sonrası Eş Payı : 119.651,60 TL
Aktif Dönem Sonu Kalan Destek Süresi Eş (Yıl) : 8
Aktif Dönem Tarih Aralığı : 01.01.2016 - 31.01.2047

GELECEK PASİF DÖNEM HESABI (EMEKLİLİK)
Emekli Maaşı olarak Girilen Değer, Rapor Tarihi İtibariyle Bilinen AGİ' siz En Son Asgari Ücretten Düşük İse Hesaplama, Bilinen En Son AGİ' siz Asgari Ücret Üzerinden Yapılacaktır.
Aylık Pasif Dönem Geliri : 911,00.-TL
Rapor Tarihi İtibariyle Aylık AGİ : 0,00.-TL
AGİ düşülmüş Aylık Gelir: 911,00.-TL
AGİ Düşülmüş Bir Yıllık Emeklilik Geliri (Aylık Gelir x 12): 10.932,00.-TL
(Yargıtay Kararları Gereği Pasif Dönem Gelirinden Asgari Geçim İndirimi Düşülmüştür.)
31,08 yıl sonra, Bir Yıllık Pasif Dönem Gelirinin Değeri (Her yıl %10 artışla): 230.815,81.-TL

Progresif Rant Yöntemi
31,08 yıl sonraki Bir Yıllık Pasif Dönem Gelirinin Bugünkü Değeri (Her yıl %10 iskonto ile): 10.932,00.-TL
Gelecek Pasif Dönem Kazalı Geliri : 77.435,00.-TL
Gelecek Pasif Dönem Kusur Oranı Karşılığı : 77.435,00.-TL
Dul Eş Gelecek Pasif Dönem Payı : 38.717,50 TL
Pasif Dönem Tarih Aralığı : 01.02.2047 - 28.02.2054
Pasif Dönem Evlenme İhtimali İndirim Tutarı : 774,35 TL
Pasif Dönem Evlenme İhtimali Sonrası Eş Payı : 37.943,15 TL
Pasif Dönem Sonu Kalan Destek Süresi Eş (Yıl) : 1

S O N U Ç L A R :
Eş :
-- Geçmiş Dönem : 2.297.-TL
-- Gelecek Aktif Dönem : 119.652.-TL
-- Gelecek Pasif Dönem : 37.943.-TL
-- SGK Geliri PSD (-) : 102.186.-TL
-- T O P L A M : 57.706.-TL
1.Çocuk :
-- Geçmiş Dönem : 1.148.-TL
-- Gelecek Aktif Dönem : 11.117.-TL
-- Gelecek Pasif Dönem : 0.-TL
-- SGK Geliri PSD (-): 0.-TL
-- T O P L A M : 12.265.-TL
2.Çocuk :
-- Geçmiş Dönem : 1.148.-TL
-- Gelecek Aktif Dönem : 12.340.-TL
-- Gelecek Pasif Dönem : 0.-TL
-- SGK Geliri PSD (-): 0.-TL
-- T O P L A M : 13.488.-TL
3.Çocuk :
-- Geçmiş Dönem : 1.148.-TL
-- Gelecek Aktif Dönem : 13.698.-TL
-- Gelecek Pasif Dönem : 0.-TL
-- SGK Geliri PSD (-): 0.-TL
-- T O P L A M : 14.847.-TL
4.Çocuk :
-- Geçmiş Dönem : 1.148.-TL
-- Gelecek Aktif Dönem : 15.227.-TL
-- Gelecek Pasif Dönem : 0.-TL
-- SGK Geliri PSD (-): 0.-TL
-- T O P L A M : 16.375.-TL
5.Çocuk :
-- Geçmiş Dönem : 1.148.-TL
-- Gelecek Aktif Dönem : 16.974.-TL
-- Gelecek Pasif Dönem : 0.-TL
-- SGK Geliri PSD (-): 0.-TL
-- T O P L A M : 18.122.-TL
Anne :
-- Geçmiş Dönem : 1.148.-TL
-- Gelecek Aktif Dönem : 33.278.-TL
-- Gelecek Pasif Dönem : 0.-TL
-- SGK Geliri PSD (-): 0.-TL
-- Yetiştirme Gideri (-): 0.-TL
-- T O P L A M : 34.427.-TL
Baba :
-- Geçmiş Dönem : 1.148.-TL
-- Gelecek Aktif Dönem : 33.278.-TL
-- Gelecek Pasif Dönem : 0.-TL
-- SGK Geliri PSD (-): 0.-TL
-- Yetiştirme Gideri (-): 0.-TL
-- T O P L A M : 34.427.-TL

GENEL TOPLAM : 201.656.-TL


T A B L O L A R

GEÇMİŞ DÖNEM TABLOSU
(Her Seneye Ait Ücret Üzerinden Gün Bazında Yapılmıştır) (Geçmiş Dönem Sonu = Cari Yıl Sonu)
Sıra | Yaş | Dönem Günlük Ücret Dönem Gelir 1.Çocuk 2.Çocuk 3.Çocuk 4.Çocuk 5.Çocuk Anne Baba
1 | 28,5 | 01.01.2015 - 30.06.2015 arası 181 gün 33,74 TL 6.107 TL (2/11) - 1.110 TL (1/11) - 555 TL (1/11) - 555 TL (1/11) - 555 TL (1/11) - 555 TL (1/11) - 555 TL (1/11) - 555 TL (1/11) - 555 TL
2 | 29 | 01.07.2015 - 31.12.2015 arası 184 gün 35,47 TL 6.526 TL (2/11) - 1.187 TL (1/11) - 593 TL (1/11) - 593 TL (1/11) - 593 TL (1/11) - 593 TL (1/11) - 593 TL (1/11) - 593 TL (1/11) - 593 TL
(Yaş : 29 Yıl 0 Ay) - TOPLAM (365 Gün) - (0 Yıl, 11 Ay) 12.633 TL 2.297 TL 1.148 TL 1.148 TL 1.148 TL 1.148 TL 1.148 TL 1.148 TL 1.148 TL
Davalı Kusuru (%100) 12.633 TL 2.297 TL 1.148 TL 1.148 TL 1.148 TL 1.148 TL 1.148 TL 1.148 TL 1.148 TL

GELECEK AKTİF DÖNEM TABLOSU
Sıra | Yaş | Dönem Sonu Artışlı Gelir Dönem Gelir 1.Çocuk 2.Çocuk 3.Çocuk 4.Çocuk 5.Çocuk Anne Baba
1 | 30 | 2016/Ara. 13.451 TL xKn(0,9091) = 12.228 TL (2/11) - 2.223 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL
2 | 31 | 2017/Ara. 14.796 TL xKn(0,8264) = 12.228 TL (2/11) - 2.223 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL
3 | 32 | 2018/Ara. 16.276 TL xKn(0,7513) = 12.228 TL (2/11) - 2.223 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL
4 | 33 | 2019/Ara. 17.904 TL xKn(0,6830) = 12.228 TL (2/11) - 2.223 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL
5 | 34 | 2020/Ara. 19.694 TL xKn(0,6209) = 12.228 TL (2/11) - 2.223 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL
6 | 35 | 2021/Ara. 21.663 TL xKn(0,5645) = 12.228 TL (2/11) - 2.223 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL
7 | 36 | 2022/Ara. 23.830 TL xKn(0,5132) = 12.228 TL (2/11) - 2.223 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL
8 | 37 | 2023/Ara. 26.213 TL xKn(0,4665) = 12.228 TL (2/11) - 2.223 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL
9 | 38 | 2024/Ara. 28.834 TL xKn(0,4241) = 12.228 TL (2/11) - 2.223 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL
10 | 39 | 2025/Ara. 31.717 TL xKn(0,3855) = 12.228 TL (2/11) - 2.223 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL (1/11) - 1.112 TL
11 | 40 | 2026/Ara. 34.889 TL xKn(0,3505) = 12.228 TL (2/10) - 2.446 TL 0 TL (1/10) - 1.223 TL (1/10) - 1.223 TL (1/10) - 1.223 TL (1/10) - 1.223 TL (1/10) - 1.223 TL (1/10) - 1.223 TL
12 | 41 | 2027/Ara. 38.378 TL xKn(0,3186) = 12.228 TL (2/9) - 2.717 TL 0 TL 0 TL (1/9) - 1.359 TL (1/9) - 1.359 TL (1/9) - 1.359 TL (1/9) - 1.359 TL (1/9) - 1.359 TL
13 | 42 | 2028/Ara. 42.216 TL xKn(0,2897) = 12.228 TL (2/8) - 3.057 TL 0 TL 0 TL 0 TL (1/8) - 1.529 TL (1/8) - 1.529 TL (1/8) - 1.529 TL (1/8) - 1.529 TL
14 | 43 | 2029/Ara. 46.437 TL xKn(0,2633) = 12.228 TL (2/7) - 3.494 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL (1/7) - 1.747 TL (1/7) - 1.747 TL (1/7) - 1.747 TL
15 | 44 | 2030/Ara. 51.081 TL xKn(0,2394) = 12.228 TL (2/6) - 4.076 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL (1/6) - 2.038 TL (1/6) - 2.038 TL
16 | 45 | 2031/Ara. 56.189 TL xKn(0,2176) = 12.228 TL (2/6) - 4.076 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL (1/6) - 2.038 TL (1/6) - 2.038 TL
17 | 46 | 2032/Ara. 61.808 TL xKn(0,1978) = 12.228 TL (2/6) - 4.076 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL (1/6) - 2.038 TL (1/6) - 2.038 TL
18 | 47 | 2033/Ara. 67.989 TL xKn(0,1799) = 12.228 TL (2/6) - 4.076 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL (1/6) - 2.038 TL (1/6) - 2.038 TL
19 | 48 | 2034/Ara. 74.788 TL xKn(0,1635) = 12.228 TL (2/6) - 4.076 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL (1/6) - 2.038 TL (1/6) - 2.038 TL
20 | 49 | 2035/Ara. 82.266 TL xKn(0,1486) = 12.228 TL (2/6) - 4.076 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL (1/6) - 2.038 TL (1/6) - 2.038 TL
21 | 50 | 2036/Ara. 90.493 TL xKn(0,1351) = 12.228 TL (2/6) - 4.076 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL (1/6) - 2.038 TL (1/6) - 2.038 TL
22 | 51 | 2037/Ara. 99.542 TL xKn(0,1228) = 12.228 TL (2/6) - 4.076 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL (1/6) - 2.038 TL (1/6) - 2.038 TL
23 | 52 | 2038/Ara. 109.496 TL xKn(0,1117) = 12.228 TL (2/4) - 6.114 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL
24 | 53 | 2039/Ara. 120.446 TL xKn(0,1015) = 12.228 TL (2/4) - 6.114 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL
25 | 54 | 2040/Ara. 132.491 TL xKn(0,0923) = 12.228 TL (2/4) - 6.114 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL
26 | 55 | 2041/Ara. 145.740 TL xKn(0,0839) = 12.228 TL (2/4) - 6.114 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL
27 | 56 | 2042/Ara. 160.314 TL xKn(0,0763) = 12.228 TL (2/4) - 6.114 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL
28 | 57 | 2043/Ara. 176.345 TL xKn(0,0693) = 12.228 TL (2/4) - 6.114 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL
29 | 58 | 2044/Ara. 193.980 TL xKn(0,0630) = 12.228 TL (2/4) - 6.114 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL
30 | 59 | 2045/Ara. 213.378 TL xKn(0,0573) = 12.228 TL (2/4) - 6.114 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL
31 | 60 | 2046/Ara. 234.715 TL xKn(0,0521) = 12.228 TL (2/4) - 6.114 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL
32 | 60,1 | 2047/Oc. (1 Ay) 21.516 TL xKn(0,0474) = 1.019 TL (2/4) - 510 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL
(Yaş : 60 Yıl 1 Ay) - TOPLAM 2.468.872 TL 380.098 TL 122.093 TL 11.117 TL 12.340 TL 13.698 TL 15.227 TL 16.974 TL 33.278 TL 33.278 TL
Davalı Kusuru (%100) 380.098 TL 122.093 TL 11.117 TL 12.340 TL 13.698 TL 15.227 TL 16.974 TL 33.278 TL 33.278 TL
Eş İçin (% 2) Evlenme İhtimali İndirimi : - 2.442 TL 119.652 TL  

GELECEK PASİF DÖNEM TABLOSU
Sıra | Yaş | Dönem Sonu Artışlı Gelir Dönem Gelir Bugünkü Değer 1.Çocuk 2.Çocuk 3.Çocuk 4.Çocuk 5.Çocuk Anne Baba
1 | 61,1 | 2048/Oc. 230.816 TL xKn(0,0474) 10.932 TL (2/4) - 5.466 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL
2 | 62,1 | 2049/Oc. 253.897 TL xKn(0,0431) 10.932 TL (2/4) - 5.466 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL
3 | 63,1 | 2050/Oc. 279.287 TL xKn(0,0391) 10.932 TL (2/4) - 5.466 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL
4 | 64,1 | 2051/Oc. 307.216 TL xKn(0,0356) 10.932 TL (2/4) - 5.466 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL
5 | 65,1 | 2052/Oc. 337.937 TL xKn(0,0323) 10.932 TL (2/4) - 5.466 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL
6 | 66,1 | 2053/Oc. 371.731 TL xKn(0,0294) 10.932 TL (2/4) - 5.466 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL
7 | 67,1 | 2054/Oc. 408.904 TL xKn(0,0267) 10.932 TL (2/4) - 5.466 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL
8 | 67,2 | 2054/Şub.(1 Ay) 37.483 TL xKn(0,0243) 911 TL (2/4) - 456 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL
(Yaş : 67 Yıl 1 Ay) - TOPLAM 2.227.272 TL 77.435 TL 38.718 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL
Davalı Kusuru (%100)   77.435 TL 38.718 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL 0 TL
Eş İçin (% 2) Evlenme İhtimali İndirimi : - 774 TL 37.943 TL