Örnek Açıklama Ve Tablolar

(Örnek Olarak Hazırlanmış Bir Hesaplamaya Ait Açıklama Ve Detaylardır.)

Hesap Yöntemi : Aktüeryal Yöntem - Teknik Faiz Oranı : % 3
Yaşam Tablosu : CSO - 1980
Destek Paylaştırma Yöntemi : AYİM Paylaştırma Tablosu

Davalı Kusuru : % 75
Olay Tarihi : 01.01.2014
Kazalı Doğum Tarihi : 01.01.1980
Rapor Tarihi Ücret : 949,00 TL
Eş Doğum tarihi : 01.01.1982
1.Çocuk Doğum Tarihi : 01.01.2000
2.Çocuk Doğum Tarihi : 01.01.2001
3.Çocuk Doğum Tarihi : 01.01.2002

Anne Doğum Tarihi : 01.01.1965
Baba Doğum Tarihi : 01.01.1960


HESAPLAMA İLKELERİ :
1) Zarar görenlerin yaşam süreleri, CSO-1980 Kadın-Erkek Hayat Tablosuna göre belirlenmiştir. ('Commissioners Standard Ordinary' 1938-1941 yılları arasında 'ABD Ulusal Sigorta Komisyonu Birliği' tarafından yayımlanan ve 1980 yılında güncellenen yaşam tablosu.)

2) Tazminat hesabına esas kazançlar belirlenirken, olay tarihinden hesap tarihine kadar bilinen kazançlar göz önüne alınmış, Geçmiş Dönem, Gelecek Aktif Dönem ve Gelecek Pasif (Emeklilik) Dönem ayrı ayrı hesaplanmıştır.

3) Aktüeryal Yöntem : Gelecek Dönem İçin Kazanç Hesabı Bugünkü Ücret Üzerinden Yapılmış ve Aktüeryal Yöntem ile destek alacak her kişi için ayrı ayrı her yaşın Hayatta Kalma İhtimali, %3 Teknik Faiz oranı ile birlikte hesaplanmış ve DESTEK ALACAK KİŞİNİN o yaş için bulunan hayatta kalma ihtimali (lx+n / lx) yıllık gelir ile destek oranında çarpılmak suretiyle her yıl için alınacak destek miktarı ayrı ayrı bulunmuştur. Aktüeryal Yöntemde, geçmiş dönem için kazanç hesabı da bugünkü ücret üzerinden yapılmış ve hiç bir indirim yapılmamıştır. Eğer daha yüksek ücret girilmemişse Rapor Tarihindeki (AGİ' li) asgari ücret aktif dönem geliri, (AGİ'siz) asgari ücret de Pasif dönem geliri kabul edilmiş ve bulunan yıllık gelir üzerinden tüm gelecek dönem (AKTİF DÖNEM VE EMEKLİLİK DÖNEMİ) hesaplanmıştır. (Not: Pasif Dönem Geliri Aktif Dönem Gelirinin % 70' inden Az İse Aktif Dönem Gelirinin % 70' ine Çıkarılmıştır.)

3.a) Eş ve çocuk zararları, (Destek Payları) AYİM tablosuna uygun olarak paylaştırılmıştır.

4) Destek payları belirlenirken, açıkta pay bırakılmamış, murisin kazancı (100) kabul edilerek paylaştırma yapılmıştır.
4.a) Eşlerin payları çocuk sayısına göre birbirinden farklı olabilmektedir.

5) Dul eşin yeniden evlenme olasılığı, AYİM Tablosu kullanılarak ve destek alacak her çocuk için %5 indirilmek suretiyle dul eşin RAPOR tarihindeki yaşına göre saptanmıştır.
5.B) Askerlik Süresi HesaplanMAmıştır.
5.C) Yetiştirme Giderleri HesaplanMAmıştır.

6) Kız çocukların 22, erkek çocukların 18, üniversiteye giden/gitme ihtimali olan çocukların ise 25 yaşına kadar destek alacağı varsayılmıştır.

7) Hesaplama Sırası : Belirlenen zarardan, herkesin destek payları ayrılmış ve destek paylarından oransal indirimler (kusur ve evlenme ihtimali) yapıldıktan sonra, yararlar (SGK tarafından bağlanan gelirin peşin değeri) indirilmiş ve tazminat rakamı bulunmuştur.

8) a) Anne ve baba için de destek yoksunluğu nedeni ile tazminat hesaplanması halinde anne ve babanın da çocuklar ile aynı oranda destek alacağı ilkesi benimsenmiştir.
b) Destek verenin olay tarihinde 25 yaşından küçük ve bekar olması halinde, gelirinin % 50 sini anne ve babasına ayıracağı, 25 yaşında evleneceği, evliliğinden iki yıl sonra bir çocuğu, izleyen iki yıl sonra 2. çocuğu olacağı varsayılmış, bekar iken gelirinden kendisine 2, anne ve babasına 1 (birer) pay, evlendikten sonra, eşine 2 devamında çocuklarına birer pay ayrılmış ve azalan bir destek dağıtımı benimsenmiştir.

9) Geçmiş Dönem Boyunca Alınan AGİ (Asgari Geçim İndirimi) Eş Ve Bakılma Yaşı Altındaki Çocuk Sayısı (Kız Çocuklar İçin 22 Yaş) Gözetilerek Hesaplanmıştır. Ancak AGİ Hesabı İçin Brüt Asgari Ücretin Bilinmesi Gerektiğinden Gelecek Dönem İçin Kesin AGİ Hesabı Yapılması Mümkün Değildir. Varsayılan Olarak Gelecek Dönem İçin Çocuklar Hesaba Katılmadan Sadece Kazalının Kendisi Ve Varsa Çalışmayan Eşi İçin AGİ (Asgari Geçim İndirimi) Hesaplanmıştır. (%50 - %60 Oranında)

10) SGK Tarafından Bağlanan Aylık Gelir Yazılı İse Bağlanan Gelirin İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE DEĞERLERİNİN HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İŞLEMLER HAKKINDA TEBLİĞ (29.09.2008 tarih ve 27011 sayılı RG.) 9. Maddesine Uygun Olarak İlk Peşin Sermaye Değerleri Hesaplanır. (Aylık Gelir x 12 x Katsayı / 100) NOT : GELIRE GIRIŞ TARIHI OLARAK OLAY TARIHI BAZ ALINIR. PSD Hesaplanması İstenmiyorsa Ya Da İndirim Yapılacak PSD Tutarı El İle Girilecekse SGK-Aylık Gelir Sütununu Boş Bırakınız!

NOT : Sigortalı “iş kazası veya meslek hastalığı” sonucu ölmüşse, desteğinden yoksun kalan eş ve çocukları ile ana ve babasına “iş kazası ve meslek hastalığı sigortası” dalından bağlanan gelirler, yasada öngörülen miktarla sınırlı olmak üzere, tazminattan indirilir. İndirilecek miktar, sorumlu işveren ise bağlanan gelirlerin Peşin Sermaye Değeri' nin tamamı, sorumlu üçüncü kişi ise “yarısı” kadarıdır. Sigortalının ölümü iş kazası veya meslek hastalığı sonucu değilse, Sosyal Güvenlik Kurumlarının bağladığı gelirler (ister ölüm sigortasından olsun, ister iş kazası sigorta dalından olsun) tazminattan indirilmez.

Gelire Başlama Yaşı : 18
Kazalı Olay Tarihi Yaş : 34 Yıl 0 Ay
Olay Tarihine Göre Kazalının Muhtemel Toplam Yaşam Süresi : 73 Yıl 6 Ay
Olay Tarihi Eş Yaş : 32 - Muhtemel Yaşam Sonu Yaşı : 77,78
Eşin Bakiye Ömrü 45,78 Yıl, Kazalının Bakiye Ömrü Olan 39,54 Yıldan Çok Olduğu İçin Eşin Destek Süresi Kazalının Bakiye Ömrüne Eşitlenmiştir.
Dul Eş Rapor Tarihindeki Yaş : 33 - Cinsiyeti : K - Evlenme İhtimali : %2
Evlenme İhtimali Rapor Tarihindeki Yaş Esas Alınarak AYİM Tablosu Üzerinden Hesaplanmış Olup Destek Alan Her Çocuk İçin %5 İndirim Yapılmıştır.(3 çocuk için toplam 15 puan indirilmiştir.)

Destek Süreleri Sıralaması :
Eş Destek Süresi : 40 Yıl
Anne Destek Süresi : 30 Yıl
Baba Destek Süresi : 22 Yıl
3.Çocuk Destek Süresi : 10 Yıl
2.Çocuk Destek Süresi : 5 Yıl
1.Çocuk Destek Süresi : 4 Yıl

PAYLAŞIM TABLOSU :
Destek Alacak Kişi → 1.Çocuk 2.Çocuk 3.Çocuk Anne Baba
Destek Süresi → 40 Yıl 4 Yıl 5 Yıl 10 Yıl 30 Yıl 22 Yıl
İlk 4 Yıl Paylaşım → 30/100 8/100 8/100 8/100 8/100 8/100
Sonraki 1 Yıl Paylaşım → 30/100 --- 10/100 10/100 10/100 10/100
Sonraki 5 Yıl Paylaşım → 35/100 --- --- 10/100 10/100 10/100
Sonraki 12 Yıl Paylaşım → 40/100 --- --- --- 10/100 10/100
Sonraki 8 Yıl Paylaşım → 45/100 --- --- --- 15/100 ---
Sonraki 10 Yıl Paylaşım → 50/100 --- --- --- --- ---

Doğum Tarihi Yazılı İse AGİ Hesabına Eş Dahildir.
Olay Tarihi Çocuk Sayısı : 3
Maaş (Kendi İçin AGİ Dahil):949,00 TL
AGİ (Varsa Eş Çocuklar İçin İlave Edilecek AGİ):54,09 TL
Eş ve Çocuk İlave AGİ Eklenmiş Maaş :1.003,09 TL

AKTÜERYAL YÖNTEM:

GEÇMİŞ DÖNEM HESABI (Rapor Tarihindeki Ücret Üzerinden)
02.05.2015 tarihine kadar olan dönem geçmiş dönem olarak kabul edilmiştir.
Geçmiş Dönem Kazalı Geliri : 16.285,28.-TL
Geçmiş Dönem Kusur Oranı Karşılığı : 12.213,96.-TL
Geçmiş Dönem Sonu Yaş : 35,3
Eş İçin Geçmiş Dönem Payı : 3.664,19.-TL
Geçmiş Dönem Tarih Aralığı : 01.01.2014 - 02.05.2015

GELECEK AKTİF DÖNEM HESABI
Aktif Dönem Başı Kalan Destek Süresi Eş (Yıl) : 39
Aktif Dönem Başı Kalan Destek Süresi 1.Çocuk (Yıl) : 3
Aktif Dönem Başı Kalan Destek Süresi 2.Çocuk (Yıl) : 4
Aktif Dönem Başı Kalan Destek Süresi 3.Çocuk (Yıl) : 9
Aktif Dönem Başı Kalan Destek Süresi Anne (Yıl) : 29
Aktif Dönem Başı Kalan Destek Süresi Baba (Yıl) : 21

Artış ve İskonto Oranları Aynı Olduğundan Hesaba Esas Alınacak Gelir, Bugünkü Gelir İle Aynı Olacaktır.
Hesaba Esas, Bir Senelik Gelir (Aylık Ücret x 12 x 1) : 12.037,08.-TL.
24,75 Sene Süren Aktif Dönemde Kazanılacağı Varsayılan Gelirin Bugünkü Değeri : 297.917,73.-TL.
Aktif Dönem Geliri Kusur Oranı (%75) Karşılığı : 223.438,30.-TL
Dul Eş Gelecek Aktif Dönem Payı : 58.073,78 TL
(Dul Eşin Evlenme İhtimali %2 olup bu oran GELECEK DÖNEM VE EMEKLİLİK DÖNEMİ PAYINDAN İNDİRİLMİŞTİR).
Evlenme İhtimali İndirim Tutarı : 1.161,48 TL
Evlenme İhtimali Sonrası Eş Payı : 56.912,30 TL
Aktif Dönem Sonu Kalan Destek Süresi Eş (Yıl) : 15
Aktif Dönem Sonu Kalan Destek Süresi Anne (Yıl) : 4
Aktif Dönem Tarih Aralığı : 03.05.2015 - 02.02.2040

GELECEK PASİF DÖNEM HESABI (EMEKLİLİK)
Aylık Pasif Dönem Geliri : 911,00.-TL
Rapor Tarihi İtibariyle Aylık AGİ : 0,00.-TL
AGİ düşülmüş Aylık Gelir: 911,00.-TL
AGİ Düşülmüş Bir Yıllık Emeklilik Geliri (Aylık Gelir x 12): 10.932,00.-TL
(Yargıtay Kararları Gereği Pasif Dönem Gelirinden Asgari Geçim İndirimi Düşülmüştür.)
24,75 yıl sonra, Bir Yıllık Pasif Dönem Gelirinin Değeri (Her yıl %10 artışla): 118.445,01.-TL


24,75 yıl sonraki Bir Yıllık Pasif Dönem Gelirinin Bugünkü Değeri (Her yıl %10 iskonto ile): 10.932,00.-TL
Gelecek Pasif Dönem Kazalı Geliri : 147.582,00.-TL
Gelecek Pasif Dönem Kusur Oranı Karşılığı : 110.686,50.-TL
Dul Eş Gelecek Pasif Dönem Payı : 18.093,35 TL
Pasif Dönem Tarih Aralığı : 03.02.2040 - 02.08.2053
Pasif Dönem Evlenme İhtimali İndirim Tutarı : 361,87 TL
Pasif Dönem Evlenme İhtimali Sonrası Eş Payı : 17.731,48 TL
Pasif Dönem Sonu Kalan Destek Süresi Eş (Yıl) : 2

S O N U Ç L A R :
Eş :
-- Geçmiş Dönem : 3.664.-TL
-- Gelecek Aktif Dönem : 56.912.-TL
-- Gelecek Pasif Dönem : 17.731.-TL
-- SGK Geliri PSD (-): 0.-TL
-- T O P L A M : 78.308.-TL
1.Çocuk :
-- Geçmiş Dönem : 977.-TL
-- Gelecek Aktif Dönem : 2.101.-TL
-- Gelecek Pasif Dönem : 0.-TL
-- SGK Geliri PSD (-): 0.-TL
-- T O P L A M : 3.078.-TL
2.Çocuk :
-- Geçmiş Dönem : 977.-TL
-- Gelecek Aktif Dönem : 2.925.-TL
-- Gelecek Pasif Dönem : 0.-TL
-- SGK Geliri PSD (-): 0.-TL
-- T O P L A M : 3.902.-TL
3.Çocuk :
-- Geçmiş Dönem : 977.-TL
-- Gelecek Aktif Dönem : 6.691.-TL
-- Gelecek Pasif Dönem : 0.-TL
-- SGK Geliri PSD (-): 0.-TL
-- T O P L A M : 7.668.-TL
Anne :
-- Geçmiş Dönem : 977.-TL
-- Gelecek Aktif Dönem : 14.848.-TL
-- Gelecek Pasif Dönem : 1.488.-TL
-- SGK Geliri PSD (-): 0.-TL
-- Yetiştirme Gideri (-): 0.-TL
-- T O P L A M : 17.313.-TL
Baba :
-- Geçmiş Dönem : 977.-TL
-- Gelecek Aktif Dönem : 11.647.-TL
-- Gelecek Pasif Dönem : 0.-TL
-- SGK Geliri PSD (-): 0.-TL
-- Yetiştirme Gideri (-): 0.-TL
-- T O P L A M : 12.624.-TL

GENEL TOPLAM : 122.893.-TLT A B L O L A R


GEÇMİŞ DÖNEM TABLOSU
(Aktüeryal : Rapor Tarihindeki Günlük Ücret Üzerinden Gün Bazında Yapılmıştır)
(Geçmiş Dönem Sonu = Rapor Tarihi)
Sıra | Yaş | Dönem Günlük Ücret Dönem Gelir 1.Çocuk 2.Çocuk 3.Çocuk Anne Baba
1 | 34,5 | 01.01.2014 - 30.06.2014 arası 181 gün 33,44 TL 6.053 TL (30/100) - 1.816 TL (8/100) - 484 TL (8/100) - 484 TL (8/100) - 484 TL (8/100) - 484 TL (8/100) - 484 TL
2 | 35 | 01.07.2014 - 31.12.2014 arası 184 gün 33,44 TL 6.153 TL (30/100) - 1.846 TL (8/100) - 492 TL (8/100) - 492 TL (8/100) - 492 TL (8/100) - 492 TL (8/100) - 492 TL
3 | 35,3 | 01.01.2015 - 02.05.2015 arası 122 gün 33,44 TL 4.080 TL (30/100) - 1.224 TL (8/100) - 326 TL (8/100) - 326 TL (8/100) - 326 TL (8/100) - 326 TL (8/100) - 326 TL
(Yaş : 35 Yıl 4 Ay) - TOPLAM (487 Gün) - (1 Yıl, 3 Ay) 16.285 TL 4.886 TL 1.303 TL 1.303 TL 1.303 TL 1.303 TL 1.303 TL
Davalı Kusuru (%75) 12.214 TL 3.664 TL 977 TL 977 TL 977 TL 977 TL 977 TL

GELECEK DÖNEM TABLOSU
Destek Alacakların Her Yaş İçin Hayatta Kalma Olasılıkları Ayrı Ayrı Hesaplanmıştır. (lx+n / lx)
Sıra | Yaş | Dönem Sonu Artışlı Gelir Dönem Gelir
(Pay x Olasılık)
1.Çocuk
(Pay x Olasılık)
2.Çocuk
(Pay x Olasılık)
3.Çocuk
(Pay x Olasılık)
Anne
(Pay x Olasılık)
Baba
(Pay x Olasılık)
1 | 36,3 | 2016/May. 13.241 TL xKn(0,9091) = 12.037 TL (30/100x%100) - 3.611 TL (8/100x%100) - 963 TL (8/100x%100) - 963 TL (8/100x%100) - 963 TL (8/100x%100) - 963 TL (8/100x%100) - 963 TL
2 | 37,3 | 2017/May. 14.565 TL xKn(0,8264) = 12.037 TL (30/100x%96,94) - 3.501 TL (8/100x%96,96) - 934 TL (8/100x%96,98) - 934 TL (8/100x%97,01) - 934 TL (8/100x%96,61) - 930 TL (8/100x%96,07) - 925 TL
3 | 38,3 | 2018/May. 16.021 TL xKn(0,7513) = 12.037 TL (30/100x%93,97) - 3.393 TL (8/100x%93,99) - 905 TL (8/100x%94,03) - 905 TL (8/100x%94,11) - 906 TL (8/100x%93,29) - 898 TL (8/100x%92,2) - 888 TL
4 | 39,3 | 2019/May. 17.623 TL xKn(0,6830) = 12.037 TL (30/100x%91,08) - 3.289 TL 0 TL (10/100x%91,15) - 1.097 TL (10/100x%91,29) - 1.099 TL (10/100x%90,06) - 1.084 TL (10/100x%88,4) - 1.064 TL
5 | 40,3 | 2020/May. 19.386 TL xKn(0,6209) = 12.037 TL (35/100x%88,27) - 3.719 TL 0 TL 0 TL (10/100x%88,56) - 1.066 TL (10/100x%86,9) - 1.046 TL (10/100x%84,66) - 1.019 TL
6 | 41,3 | 2021/May. 21.324 TL xKn(0,5645) = 12.037 TL (35/100x%85,54) - 3.604 TL 0 TL 0 TL (10/100x%85,89) - 1.034 TL (10/100x%83,81) - 1.009 TL (10/100x%80,98) - 975 TL
7 | 42,3 | 2022/May. 23.457 TL xKn(0,5132) = 12.037 TL (35/100x%82,88) - 3.492 TL 0 TL 0 TL (10/100x%83,31) - 1.003 TL (10/100x%80,79) - 972 TL (10/100x%77,36) - 931 TL
8 | 43,3 | 2023/May. 25.803 TL xKn(0,4665) = 12.037 TL (35/100x%80,29) - 3.383 TL 0 TL 0 TL (10/100x%80,8) - 973 TL (10/100x%77,85) - 937 TL (10/100x%73,79) - 888 TL
9 | 44,3 | 2024/May. 28.383 TL xKn(0,4241) = 12.037 TL (35/100x%77,76) - 3.276 TL 0 TL 0 TL (10/100x%78,37) - 943 TL (10/100x%74,97) - 902 TL (10/100x%70,26) - 846 TL
10 | 45,3 | 2025/May. 31.221 TL xKn(0,3855) = 12.037 TL (40/100x%75,3) - 3.626 TL 0 TL 0 TL 0 TL (10/100x%72,17) - 869 TL (10/100x%66,78) - 804 TL
11 | 46,3 | 2026/May. 34.343 TL xKn(0,3505) = 12.037 TL (40/100x%72,89) - 3.510 TL 0 TL 0 TL 0 TL (10/100x%69,44) - 836 TL (10/100x%63,33) - 762 TL
12 | 47,3 | 2027/May. 37.778 TL xKn(0,3186) = 12.037 TL (40/100x%70,55) - 3.397 TL 0 TL 0 TL 0 TL (10/100x%66,78) - 804 TL (10/100x%59,93) - 721 TL
13 | 48,3 | 2028/May. 41.555 TL xKn(0,2897) = 12.037 TL (40/100x%68,27) - 3.287 TL 0 TL 0 TL 0 TL (10/100x%64,18) - 773 TL (10/100x%56,56) - 681 TL
14 | 49,3 | 2029/May. 45.711 TL xKn(0,2633) = 12.037 TL (40/100x%66,04) - 3.180 TL 0 TL 0 TL 0 TL (10/100x%61,63) - 742 TL (10/100x%53,24) - 641 TL
15 | 50,3 | 2030/May. 50.282 TL xKn(0,2394) = 12.037 TL (40/100x%63,88) - 3.076 TL 0 TL 0 TL 0 TL (10/100x%59,11) - 712 TL (10/100x%49,98) - 602 TL
16 | 51,3 | 2031/May. 55.310 TL xKn(0,2176) = 12.037 TL (40/100x%61,77) - 2.974 TL 0 TL 0 TL 0 TL (10/100x%56,63) - 682 TL (10/100x%46,76) - 563 TL
17 | 52,3 | 2032/May. 60.841 TL xKn(0,1978) = 12.037 TL (40/100x%59,71) - 2.875 TL 0 TL 0 TL 0 TL (10/100x%54,18) - 652 TL (10/100x%43,61) - 525 TL
18 | 53,3 | 2033/May. 66.925 TL xKn(0,1799) = 12.037 TL (40/100x%57,7) - 2.778 TL 0 TL 0 TL 0 TL (10/100x%51,76) - 623 TL (10/100x%40,51) - 488 TL
19 | 54,3 | 2034/May. 73.618 TL xKn(0,1635) = 12.037 TL (40/100x%55,74) - 2.684 TL 0 TL 0 TL 0 TL (10/100x%49,38) - 594 TL (10/100x%37,45) - 451 TL
20 | 55,3 | 2035/May. 80.979 TL xKn(0,1486) = 12.037 TL (40/100x%53,83) - 2.592 TL 0 TL 0 TL 0 TL (10/100x%47,04) - 566 TL (10/100x%34,45) - 415 TL
21 | 56,3 | 2036/May. 89.077 TL xKn(0,1351) = 12.037 TL (40/100x%51,96) - 2.502 TL 0 TL 0 TL 0 TL (10/100x%44,74) - 539 TL (10/100x%31,5) - 379 TL
22 | 57,3 | 2037/May. 97.985 TL xKn(0,1228) = 12.037 TL (45/100x%50,14) - 2.716 TL 0 TL 0 TL 0 TL (15/100x%42,47) - 767 TL 0 TL
23 | 58,3 | 2038/May. 107.784 TL xKn(0,1117) = 12.037 TL (45/100x%48,36) - 2.620 TL 0 TL 0 TL 0 TL (15/100x%40,24) - 727 TL 0 TL
24 | 59,3 | 2039/May. 118.562 TL xKn(0,1015) = 12.037 TL (45/100x%46,62) - 2.525 TL 0 TL 0 TL 0 TL (15/100x%38,01) - 686 TL 0 TL
25 | 60,1 | 2040/Şub. (9 Ay) 97.814 TL xKn(0,0923) = 9.028 TL (45/100x%44,92) - 1.825 TL 0 TL 0 TL 0 TL (15/100x%35,8) - 485 TL 0 TL
(Yaş : 60 Yıl 1 Ay) - TOPLAM 1.269.588 TL 297.918 TL 77.432 TL 2.802 TL 3.900 TL 8.921 TL 19.797 TL 15.530 TL
Davalı Kusuru (%75) 223.438 TL 58.074 TL 2.101 TL 2.925 TL 6.691 TL 14.848 TL 11.647 TL
Eş İçin (% 2) Evlenme İhtimali İndirimi : - 1.161 TL 56.912 TL

GELECEK PASİF DÖNEM TABLOSU (Aktif Dönem İle Aynı Yöntem Kullanılmıştır)
Sıra | Yaş | Dönem Sonu Artışlı Gelir Dönem Gelir Bugünkü Değer
(Pay x Olasılık)
Anne
(Pay x Olasılık)
1 | 61,1 | 2041/Şub. 118.445 TL xKn(0,0923) 10.932 TL (45/100x%43,26) - 2.128 TL (15/100x%33,57) - 550 TL
2 | 62,1 | 2042/Şub. 130.290 TL xKn(0,0839) 10.932 TL (45/100x%41,64) - 2.048 TL (15/100x%31,35) - 514 TL
3 | 63,1 | 2043/Şub. 143.318 TL xKn(0,0763) 10.932 TL (45/100x%40,07) - 1.971 TL (15/100x%29,13) - 478 TL
4 | 64,1 | 2044/Şub. 157.650 TL xKn(0,0693) 10.932 TL (45/100x%38,53) - 1.895 TL (15/100x%26,92) - 441 TL
5 | 65,1 | 2045/Şub. 173.415 TL xKn(0,0630) 10.932 TL (50/100x%37,03) - 2.024 TL 0 TL
6 | 66,1 | 2046/Şub. 190.757 TL xKn(0,0573) 10.932 TL (50/100x%35,56) - 1.944 TL 0 TL
7 | 67,1 | 2047/Şub. 209.833 TL xKn(0,0521) 10.932 TL (50/100x%34,11) - 1.864 TL 0 TL
8 | 68,1 | 2048/Şub. 230.816 TL xKn(0,0474) 10.932 TL (50/100x%32,68) - 1.786 TL 0 TL
9 | 69,1 | 2049/Şub. 253.897 TL xKn(0,0431) 10.932 TL (50/100x%31,26) - 1.709 TL 0 TL
10 | 70,1 | 2050/Şub. 279.287 TL xKn(0,0391) 10.932 TL (50/100x%29,87) - 1.633 TL 0 TL
11 | 71,1 | 2051/Şub. 307.216 TL xKn(0,0356) 10.932 TL (50/100x%28,49) - 1.557 TL 0 TL
12 | 72,1 | 2052/Şub. 337.937 TL xKn(0,0323) 10.932 TL (50/100x%27,14) - 1.483 TL 0 TL
13 | 73,1 | 2053/Şub. 371.731 TL xKn(0,0294) 10.932 TL (50/100x%25,81) - 1.411 TL 0 TL
14 | 73,6 | 2053/Ağs.(6 Ay) 204.452 TL xKn(0,0267) 5.466 TL (50/100x%24,51) - 670 TL 0 TL
(Yaş : 73 Yıl 7 Ay) - TOPLAM 3.109.045 TL 147.582 TL 24.124 TL 1.984 TL
Davalı Kusuru (%75) 110.687 TL 18.093 TL 1.488 TL
Eş İçin (% 2) Evlenme İhtimali İndirimi : - 362 TL 17.731 TL